شبیه سازی سه بعدی

این تصویر متناسب با رنگ سال۲۰۲۱ ( معرفی شده توسط شرکت پنتون) طراحی و شبیه سازی شده است.

نظر